top of page

Legální informace

Evropské referenční sítě - ERN


Úvod a přijetí podmínek použití

ERN  nabídka  vaše informace prostřednictvím tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte s přijetím a dodržováním podmínek používání, jak je uvedeno níže („podmínky používání“), které  ERN-EYE se může aktualizovat kdykoli bez upozornění. Tuto stránku byste měli pravidelně navštěvovat, abyste si přečetli aktuální podmínky použití. Vezměte prosím na vědomí, že ERN-EYE může na základě vlastního uvážení ukončit váš přístup na tyto webové stránky kdykoli bez upozornění.

Duševní vlastnictví a ochranné známky

Vezměte prosím na vědomí, že zásadou ERN je prosazovat svá práva duševního vlastnictví v maximální míře, jak je stanoveno v příslušných zákonech, včetně trestních sankcí. Ochranné známky, loga a servisní známky (souhrnně „Ochranné známky“) zobrazené na této webové stránce jsou ochrannými známkami vlastněnými nebo licencovanými sítěmi ERN. Nic na této stránce by nemělo být vykládáno jako udělení, implicitně nebo jinak, jakékoli licence nebo práva k ochranným známkám bez výslovného písemného souhlasu ERN nebo, pokud ne ERN, vlastníka ochranné známky. Kromě toho jakákoli reprodukce, retranslace, úprava nebo použití obsahu této webové stránky pro jiné než osobní, nekomerční účely vyžaduje předchozí písemný souhlas  ERN. Na každé kopii obsahu této webové stránky nebo její části se musí objevit následující upozornění na autorská práva: Copyright © ERNs. Všechna práva vyhrazena.

Bez záruky

ERN jsou  zavázaný k udržení  webové stránky aktuální. ERN však ano  nezaručuje přesnost a úplnost jakýchkoli informací obsažených na této webové stránce. S výjimkou přímých škod způsobených úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí ERN  ERN jsou  neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, represivní, náhodné nebo jiné následné škody vzniklé z vaší návštěvy na této webové stránce nebo v souvislosti s ní, včetně, bez omezení, ušlého zisku, přerušení podnikání a ztráty programů nebo elektronických dat.


Omezení odpovědnosti
ERN ani jejich dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody, včetně, bez omezení, ztráty
  zisky nebo výnosy, náklady na výměnu zboží, ztráta nebo poškození dat vyplývající z používání nebo nemožnosti použití této webové stránky nebo jakékoli propojené stránky, škody vyplývající z použití nebo spoléhání se na informace nebo materiály prezentované na této webové stránce, ať už založené na záruka, smlouva, delikt nebo jakákoli jiná právní teorie, i když ERN nebo jejich dodavatelé byli upozorněni na možnost takových škod.
Pro pohodlí našich návštěvníků
  ERN-EYE poskytuje odkazy na jiné webové stránky. Některé odkazy na této stránce však vedou ke zdrojům umístěným na serverech spravovaných třetími stranami, nad kterými mají ERN  žádná kontrola. ERN jsou  nenese odpovědnost za obsah třetích stran ani za důsledky jeho použití. 
Údaje, které nám poskytnete, nezneužijeme.
ERN ano
  za žádných okolností nezpřístupní vaše osobní údaje pro marketing třetím stranám.
Když od vás požadujeme informace, žádáme o informace potřebné k tomu, abychom vám je poskytli
  službu, o kterou jste požádali. Když vám poskytneme příležitost dostávat informační bulletiny nebo jiné informace, můžeme vás požádat o informace o vaší společnosti, abychom určili, která z našich obchodních jednotek vám může nejlépe sloužit.
Když si založíte účet, udržujete tento účet nebo zadáte objednávku, použijeme informace, které o sobě poskytnete, abychom mohli objednávku dokončit. Tyto informace nesdílíme s externími stranami, s výjimkou rozsahu nezbytného k dokončení objednávky (např. k zajištění přepravních a doručovacích služeb třetích stran).
Když se na našem webu zaregistrujete na akce nebo speciální akce, dáváme vám možnost dostávat další informace a aktualizace o našich produktech a souvisejících službách. Informace, které odešlete na naše webové stránky, nepoužijeme pro tento účel, pokud nám k tomu nedáte souhlas v našich online formulářích.
K lepšímu návrhu našich webových stránek a ke sdílení s našimi vydavateli softwaru používáme neidentifikující a souhrnné informace. Můžeme například vydavateli sdělit, že určitý počet osob navštívil určitou oblast na našem webu nebo že určitý počet vyplnil registrační formulář, ale nezveřejňujeme nic, co by bylo možné použít k identifikaci jednotlivců.
Osobní identifikovatelné informace, které nám byly poskytnuty online, nikdy nepoužíváme ani nesdílíme způsoby, které nesouvisejí s těmi, které jsou popsány výše, aniž bychom vám také poskytli příležitost odmítnout nebo jinak zakázat takové nesouvisející použití.

Použití e-mailových adres

Zpětné e-mailové adresy
K zodpovězení obdrženého e-mailu používáme zpáteční e-mailové adresy. Tyto adresy se nepoužívají k žádnému jinému účelu a nejsou sdíleny s vnějšími stranami.

E-mailové zprávy stávajícím zákazníkům
S ohledem na soukromí našich uživatelů nabízíme možnost nedostávat e-mailové zprávy související s akcemi na produkty a službami. Viz níže „Odhlásit odběr“.

E-mailové adresy získané z akcí
K marketingu našich produktů a služeb používáme e-mailové adresy, které získáváme prostřednictvím online formulářů na akcích, registracích, seminářích a vizitkách. Pokud od nás po takové události obdržíte e-mailovou zprávu, dáme vám možnost neobdržet budoucí e-mailové zprávy související s akcemi na produkty a službami tím, že na zprávu odpovíte.

Jak nás kontaktovat
Pokud máte další otázky nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, prosím
  pošlete nám e-mail na adresu contact@ern-eye.eu.

Odhlášení
Když požádáme o informace, naši uživatelé mají možnost „odmítnout“ používání jejich informací pro účely, které přímo nesouvisejí s našimi webovými stránkami. Například naše online formuláře mají možnost odhlášení. Uživatelé, kteří si již nepřejí dostávat naše propagační materiály, se také mohou odhlásit z přijímání těchto sdělení zasláním e-mailu na adresu contact@ern-eye.eu.

Legal information: Mentions légales
bottom of page