top of page

Informacje prawne

Europejskie sieci referencyjne – ERN

 

Wprowadzenie i akceptacja warunków użytkowania

ERNs oferują informacje za pośrednictwem tej strony internetowej. Korzystając z tej witryny internetowej, zgadzasz się zaakceptować i przestrzegać warunków użytkowania określonych poniżej („warunki użytkowania”), które ERN mogą aktualizować w dowolnym momencie bez powiadomienia. Należy okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z obowiązującymi wówczas warunkami użytkowania. Należy pamiętać, że ERN mogą, według własnego uznania, zakończyć dostęp użytkownika do tej witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 

Własność intelektualna i znaki towarowe

Należy pamiętać, że polityką ERN jest egzekwowanie swoich praw własności intelektualnej w maksymalnym zakresie określonym w obowiązujących przepisach, w tym sankcjach karnych. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe (łącznie „Znaki towarowe”) wyświetlane na tej stronie są znakami towarowymi będącymi własnością lub licencjonowanymi przez ERN. Nic w tej witrynie nie powinno być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub praw do znaków towarowych bez wyraźnej pisemnej zgody ERN lub, jeśli nie ERN, właściciela znaku towarowego. Ponadto wszelkie powielanie, retransmisja, modyfikacja lub wykorzystanie zawartości tej witryny do celów innych niż osobiste, niekomercyjne wymaga uprzedniej pisemnej zgody ERN. Na każdej kopii zawartości tej witryny lub jej części musi znajdować się następująca informacja o prawach autorskich: Copyright © ERNs. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 

Brak gwarancji lub rękojmi

Sieci ERN zobowiązują się do aktualizowania strony internetowej. Jednak ERN nie gwarantują dokładności i kompletności jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie. Z wyjątkiem bezpośrednich szkód spowodowanych przez umyślne działanie ERN lub rażące niedbalstwo, ERN nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, przypadkowe lub inne szkody wynikłe z lub w związku z Twoją wizytą na tej stronie, w tym: bez ograniczeń, utraconych zysków, przerw w działalności oraz utraty programów lub danych elektronicznych.


Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku ERN lub ich dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe szkody, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków lub przychodów, koszty wymiany towarów, utratę lub uszkodzenie danych wynikające z użytkowania lub niemożność korzystania z tej witryny lub jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą łącza, szkody wynikające z korzystania lub polegania na informacjach lub materiałach prezentowanych na tej stronie, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego, czy jakiejkolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli ERN lub ich dostawcy zostali powiadomieni możliwości wystąpienia takich szkód.
Dla wygody naszych gości ERNs udostępniają linki do innych stron internetowych. Jednak niektóre linki w tej witrynie prowadzą do zasobów znajdujących się na serwerach obsługiwanych przez osoby trzecie, nad którymi ERN nie mają kontroli. Sieci ERN nie ponoszą odpowiedzialności za treści stron trzecich ani konsekwencje ich użytkowania.
 
Nie będziemy nadużywać podanych przez Ciebie informacji.


Sieci ERN w żadnych okolicznościach nie udostępniają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w celu marketingu stronom trzecim.


Kiedy prosimy o informacje, prosimy o informacje potrzebne do świadczenia usługi, o którą prosiłeś. Gdy zapewniamy Ci możliwość otrzymywania biuletynów lub innych informacji, możemy poprosić o informacje o Twojej firmie, aby określić, które z naszych jednostek biznesowych mogą najlepiej Ci służyć.


Kiedy zakładasz konto, utrzymujesz je lub składasz zamówienie, wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje o sobie, abyśmy mogli zrealizować to zamówienie. Nie udostępniamy tych informacji stronom trzecim, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do realizacji tego zamówienia (np. w celu zorganizowania usług wysyłkowych i dostawczych świadczonych przez osoby trzecie).


Rejestrując się na wydarzenia lub specjalne promocje na naszej stronie internetowej, dajemy Ci możliwość otrzymywania dodatkowych informacji i aktualizacji dotyczących naszych produktów i powiązanych usług. Nie będziemy wykorzystywać w tym celu informacji, które przesyłasz na naszą stronę internetową, chyba że wyrazisz na to zgodę w naszych formularzach online.


Używamy informacji nieidentyfikujących i zbiorczych, aby lepiej projektować naszą witrynę internetową i udostępniać ją naszym wydawcom oprogramowania. Na przykład możemy poinformować wydawcę, że pewna liczba osób odwiedziła określony obszar na naszej stronie internetowej lub że pewna liczba wypełniła formularz rejestracyjny, ale nie ujawniamy niczego, co mogłoby posłużyć do identyfikacji osób.


Nigdy nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy informacji umożliwiających identyfikację osób dostarczonych nam online w sposób niezwiązany z tymi opisanymi powyżej, bez zapewnienia użytkownikowi możliwości rezygnacji lub zakazania w inny sposób takiego niepowiązanego wykorzystania.
 

Korzystanie z adresów e-mail

Zwrotne adresy e-mail
Używamy zwrotnych adresów e-mail, aby odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość e-mail. Takie adresy nie są wykorzystywane do żadnych innych celów i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Wiadomości e-mail do obecnych klientów
W trosce o prywatność naszych użytkowników przedstawiamy możliwość nieotrzymywania wiadomości e-mail związanych z promocjami produktów i usługami. Zobacz „Anuluj subskrypcję” poniżej.

Adresy e-mail uzyskane z wydarzeń
Wykorzystujemy adresy e-mail, które uzyskujemy za pośrednictwem formularzy online podczas wydarzeń, rejestracji, seminariów i firmowych kart odpowiedzi, aby promować nasze produkty i usługi. Jeśli otrzymasz od nas wiadomość e-mail po takim zdarzeniu, umożliwimy Ci nieotrzymywanie w przyszłości wiadomości e-mail związanych z promocjami produktów i usługami, odpowiadając na wiadomość.

Jak się z nami skontaktować
Jeśli masz inne pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych zasad ochrony prywatności, wyślij nam wiadomość e-mail na adres contact@ern-eye.eu.

Rezygnacja
Kiedy prosimy o informacje, nasi użytkownicy mają możliwość „zrezygnowania” z wykorzystywania ich informacji do celów niezwiązanych bezpośrednio z naszą stroną internetową. Na przykład nasze formularze online mają opcję rezygnacji. Ponadto użytkownicy, którzy nie chcą już otrzymywać naszych materiałów promocyjnych, mogą zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres contact@ern-eye.eu.

Legal information: Mentions légales
bottom of page