top of page

Právne informácie

Európske referenčné siete – ERN

 

Úvod a prijatie podmienok používania

ERN vám ponúkajú informácie prostredníctvom tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s prijatím a dodržiavaním podmienok používania uvedených nižšie („podmienky používania“), ktoré môžu ERN kedykoľvek aktualizovať bez upozornenia. Túto stránku by ste mali pravidelne navštevovať, aby ste si prečítali aktuálne podmienky používania. Upozorňujeme, že ERN môžu na základe vlastného uváženia ukončiť váš prístup na túto webovú stránku kedykoľvek bez upozornenia.
 

Duševné vlastníctvo a ochranné známky

Upozorňujeme, že zásadou ERN je presadzovať svoje práva duševného vlastníctva v maximálnej miere, ako je stanovené v príslušných zákonoch, vrátane trestných sankcií. Ochranné známky, logá a servisné známky (spoločne len „Ochranné známky“) zobrazené na tejto webovej lokalite sú ochrannými známkami vlastnenými alebo licencovanými ERN. Nič na tejto stránke by sa nemalo vykladať tak, že sa im implicitne alebo inak udeľuje akákoľvek licencia alebo právo na ochranné známky bez výslovného písomného súhlasu ERN alebo, ak nie ERN, vlastníka ochrannej známky. Okrem toho akákoľvek reprodukcia, retransmisia, úprava alebo použitie obsahu tejto webovej stránky na iné ako osobné, nekomerčné účely si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas ERN. Na každej kópii obsahu tejto webovej lokality alebo jej časti sa musí objaviť nasledujúce upozornenie o autorských právach: Copyright © ERNs. Všetky práva vyhradené.
 

Bez záruky alebo záruky

ERN sa zaviazali udržiavať webovú stránku v aktuálnom stave. ERN však nezaručujú presnosť a úplnosť akýchkoľvek informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke. S výnimkou priamych škôd spôsobených úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou ERN nenesú zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, špeciálne, trestné, náhodné alebo iné následné škody vyplývajúce z vašej návštevy tejto webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, vrátane, bez obmedzenia, ušlý zisk, prerušenie podnikania a strata programov alebo elektronických dát.


Obmedzenie zodpovednosti
ERN ani ich dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné škody vrátane, bez obmedzenia, straty zisku alebo výnosov, nákladov na výmenu tovaru, straty alebo poškodenia údajov vyplývajúce z používania alebo nemožnosť používať túto webovú stránku alebo akúkoľvek prepojenú stránku, škody vyplývajúce z použitia alebo spoliehania sa na informácie alebo materiály prezentované na tejto webovej stránke, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu alebo akejkoľvek inej právnej teórie, aj keď boli ERN alebo ich dodávatelia upozornení o možnosti takýchto škôd.
Pre pohodlie našich návštevníkov poskytuje ERN odkazy na iné webové stránky. Niektoré odkazy na tejto stránke však vedú k zdrojom umiestneným na serveroch spravovaných tretími stranami, nad ktorými ERN nemajú žiadnu kontrolu. ERN nezodpovedajú za obsah tretích strán ani za dôsledky jeho používania.
 
Informácie, ktoré nám poskytnete, nezneužijeme.


ERN za žiadnych okolností nesprístupňujú vaše osobné údaje na marketing tretím stranám.


Keď od vás požadujeme informácie, žiadame o informácie potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť službu, o ktorú ste požiadali. Keď vám poskytneme možnosť dostávať informačné bulletiny alebo iné informácie, môžeme vás požiadať o informácie o vašej spoločnosti, aby sme určili, ktoré z našich obchodných jednotiek vám môžu najlepšie slúžiť.


Keď si založíte účet, spravujete tento účet alebo zadáte objednávku, použijeme informácie, ktoré o sebe poskytnete, aby sme mohli dokončiť túto objednávku. Tieto informácie nezdieľame s externými stranami, s výnimkou rozsahu potrebného na dokončenie objednávky (napr. na zabezpečenie prepravných a doručovacích služieb tretích strán).


Keď sa zaregistrujete na akcie alebo špeciálne akcie na našej webovej stránke, dávame vám možnosť dostávať ďalšie informácie a aktualizácie o našich produktoch a súvisiacich službách. Informácie, ktoré odošlete na našu webovú stránku, nepoužijeme na tento účel, pokiaľ nám na to nedáte súhlas v našich online formulároch.


Používame neidentifikujúce a súhrnné informácie na lepší dizajn našej webovej stránky a na zdieľanie s našimi vydavateľmi softvéru. Vydavateľovi môžeme napríklad povedať, že určitý počet jednotlivcov navštívil určitú oblasť na našej webovej lokalite alebo že určitý počet vyplnil registračný formulár, ale nezverejňujeme nič, čo by sa dalo použiť na identifikáciu jednotlivcov.


Osobne identifikovateľné informácie, ktoré nám boli poskytnuté online, nikdy nepoužívame ani nezdieľame spôsobmi, ktoré nesúvisia s tými, ktoré sú opísané vyššie, bez toho, aby sme vám poskytli možnosť odmietnuť alebo inak zakázať takéto nesúvisiace použitie.
 

Používanie e-mailových adries

Spätné e-mailové adresy
Na odpovedanie na e-mail, ktorý dostaneme, používame spätné e-mailové adresy. Takéto adresy sa nepoužívajú na žiadne iné účely a nezdieľajú sa s vonkajšími stranami.

E-mailové správy existujúcim zákazníkom
S ohľadom na súkromie našich používateľov predstavujeme možnosť nedostávať e-mailové správy týkajúce sa produktov a služieb. Pozrite si časť „Odhlásiť odber“ nižšie.

E-mailové adresy získané z podujatí
Na marketing našich produktov a služieb používame e-mailové adresy, ktoré získavame prostredníctvom online formulárov na podujatiach, registráciách, seminároch a vizitkách. Ak od nás po takejto udalosti dostanete e-mailovú správu, dáme vám možnosť, aby ste v budúcnosti nedostávali e-mailové správy súvisiace s akciami a službami produktov odpovedaním na správu.

Ako nás kontaktovať
Ak máte ďalšie otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu contact@ern-eye.eu.

Vyradenie
Keď žiadame o informácie, naši používatelia majú možnosť „odhlásiť sa“ z používania ich informácií na účely, ktoré priamo nesúvisia s našou webovou stránkou. Napríklad naše online formuláre majú možnosť odhlásenia. Používatelia, ktorí si už neželajú dostávať naše propagačné materiály, sa tiež môžu odhlásiť z prijímania týchto oznámení zaslaním e-mailu na adresu contact@ern-eye.eu.

Legal information: Mentions légales
bottom of page